VÝPOČET OPRÁVNENÍ NAD 3,5tZostava

TEST | BOZP

Otázka č.1/15
Ako musí byť vybavené pracovisko, kde sa spúšťajú spaľovacie motory ?


Proti čomu je povinný pracovník zabezpečiť vozidlo pri vykonávaní opráv, údržby a kontroly ?


Vyhláška 208/1991 Zb. sa nevzťahuje na prevádzku, údržbu a opravy:


Kontrola spodku vozidla sa môže vykonávať


Aká je minimálna doba bezpečnostnej prestávky ?


Od ustanovení Vyhlášky 208/1991 Zb. sa môžu v nevyhnutnom rozsahu odchýliť:


Môže vodič zastaviť a stáť mimo pozemnej komunikácie na mieste, kde je vozidlo ohrozobané prácou vykonávanou v jeho blízkosti ?


Kedy môžu vodiči prekročiť stanovenú nepretržitú dobu vedenia vozidla ?


Pri upevňovaní nákladu, plachtovaní a podobných činnostiach


Uvádzať v garáži motor vozidla do chodu:


Ako je vodič povinný zaistiť bezpečné otáčanie a cúvanie v prípadoch, ak to vyžadujú okolnosti napr. nedostatočný rozhľad na všetky strany ?


Pri akej výške musí byť pracovisko na rampe opatrené zábradlím ?


Kto môže prekračovať alebo preskakovať pracovnú jamu?


Kedy sa môže vykonávať kontrola spodku vozidla ?


Kedy je prevádzkovateľ povinný oboznámiť vodiča s pridelným vozidlom ?