VÝPOČET OPRÁVNENÍ NAD 3,5tZostava

TEST | BOZP

Otázka č.1/15
Za akých okolností môže vodič tlačiť iné vozidlo motorickou silou ?


Akú činnosť môže vykonávať vodič počas bezpečnostnej prestávky ?


Diaľkovou dopravou sa rozumie doprava:


Kto zodpovedá za označenie účelových komunikácií ?


V priestore vodiča sa nesmú ukladať predmety, ktoré


Ako musí byť vybavené pracovisko, kde sa spúšťajú spaľovacie motory ?


Pri cúvaní musí vodič zdôrazniť začiatok cúvania zvukovým výstražným znamením:


Kto môže prekračovať alebo preskakovať pracovnú jamu?


Kedy sa na vodičov nevzťahujú ustanovenia vyhlášky č. 208/91 Zb. o nepretržitej dobe vedenia vozidla a o bezpečnostných prestávkach ?


Opravu naloženého vozidla môže pracovník vykonať:


Vodič musí po uplynutí maximálne stanoveného nepretržitého vedenia vozidla prerušiť vedenia vozidla najmenej na


Ako sa ukladajú v garáži pohonné hmoty a horľavé čistiace prostriedky ?


Kto môže vstupovať do pracovných jám ?


Od ustanovení Vyhlášky 208/1991 Zb. sa môžu v nevyhnutnom rozsahu odchýliť:


Aká je minimálna doba bezpečnostnej prestávky ?