VÝPOČET OPRÁVNENÍ NAD 3,5tZostava

TEST | BOZP

Otázka č.1/15
Ako je vodič povinný zaistiť bezpečné otáčanie a cúvanie v prípadoch, ak to vyžadujú okolnosti napr. nedostatočný rozhľad na všetky strany ?


Po spojení vozidiel je povinný skontrolovať kvalitu spojenia a zaistiť závesné zariadenie


Od ustanovení Vyhlášky 208/1991 Zb. sa môžu v nevyhnutnom rozsahu odchýliť:


Za akých okolností môže vodič tlačiť iné vozidlo motorickou silou ?


Môže vodič zastaviť a stáť mimo pozemnej komunikácie na mieste, kde je vozidlo ohrozobané prácou vykonávanou v jeho blízkosti ?


Kedy je dovolený vstup osoby usmerňujúcej vodiča medzi pripájané vozidlá ?


Pri vykonávaní opravy, údržby a kontroly vozidla je pracovník povinný hlavne


Kto môže prekračovať alebo preskakovať pracovnú jamu?


Kedy sa môže v garáži uvádzať do chodu motor vozidla ?


Koho povinnosti určuje vyhláška č. 208/91 Zb. ?


Vodič pred opustením vozidla, pri vykonávaní opravy a údržby zabezpečí vozidlo proti samovoľnému pohybu


Kedy môže osádka použiť vozidlo na odpočinok ?


Je dovolené uvoľňovať pneumatiku prihusťovaním ?


Kedy sa môže vykonávať kontrola spodku vozidla ?


Pri pripájaní a odpájaní vozidiel: