VÝPOČET OPRÁVNENÍ NAD 3,5tZostava

TEST | BOZP

Otázka č.1/15
Čo je zakázané používať na čistenie vozidiel stojacich nad pracovnou jamou ?


Nepretržité vedenie vozidla nesmie trvať dlhšie ako:


Za akých okolností môže vodič tlačiť iné vozidlo motorickou silou ?


Kto môže prekračovať alebo preskakovať pracovnú jamu?


Pri cúvaní musí vodič zdôrazniť začiatok cúvania zvukovým výstražným znamením:


Kedy sa môže vykonávať kontrola spodku vozidla ?


Vyhláška 208/1991 Zb. sa nevzťahuje na prevádzku, údržbu a opravy:


Kto zodpovedá za označenie účelových komunikácií ?


Kto je povinný skontrolovať riadne spojenie a zaistenie závesného zariadenia po spojení vozidiel


Od ustanovení Vyhlášky 208/1991 Zb. sa môžu v nevyhnutnom rozsahu odchýliť:


Môže byť bezpečnostná prestávka s výnimkou diaľkovej dopravy rozdelená na viac prestávok ?


Ako sa vyznačujú miesta, kde hrozí nebezpečenstvo zrútenia alebo zasypania ?


Kedy môže osádka použiť vozidlo na odpočinok ?


Koho rozumieme pod pojmom \"pracovník\" pre účely vyhlášky č. 208/91 Zb. ?


Je dovolené opravovať naložené vozidlo ?