VÝPOČET OPRÁVNENÍ NAD 3,5tZostava

TEST | BOZP

Otázka č.1/15
Kedy sa na vodičov nevzťahujú ustanovenia vyhlášky č. 208/91 Zb. o nepretržitej dobe vedenia vozidla a o bezpečnostných prestávkach ?


Pri upevňovaní nákladu, plachtovaní a podobných činnostiach


Za akých okolností môže vodič tlačiť iné vozidlo motorickou silou ?


Za akých okolností môže vodič zachádzať k pieskovým jamám, staveniskám, lomom, skládkam a podobným miestam ?


Kto zodpovedá za označenie účelových komunikácií ?


Pri pripájaní a odpájaní vozidiel:


Diaľkovou dopravou sa rozumie doprava:


Kontrola spodku vozidla sa môže vykonávať


Spôsobilá a náležito poučená osoba je pre účely Vyhlášky 208/1991 Zb.:


Aká je minimálna doba bezpečnostnej prestávky ?


Ako je vodič povinný zaistiť bezpečné otáčanie a cúvanie v prípadoch, ak to vyžadujú okolnosti napr. nedostatočný rozhľad na všetky strany ?


Čo je zakázané používať na čistenie vozidiel stojacich nad pracovnou jamou ?


Vyhláška 208/1991 Zb. sa nevzťahuje na prevádzku, údržbu a opravy:


Aká je maximálna doba nepretržitého vedenia vozidla ?


Kedy a ako musí zabezpečiť vodič pri nakládke a vykládke vozidlo ?