VÝPOČET OPRÁVNENÍ NAD 3,5t

Všeobecné obchodné podmienky spoločnosti

AUTOŠKOLA NOVA František Lukáč, s. r. o.

I. Úvodné ustanovenia

 1. Všeobecné obchodné podmienky (ďalej aj „VOP“) spoločnosti AUTOŠKOLA NOVA František Lukáč, s. r. o. (ďalej aj „autoškola“) upravujú podmienky „on line“ školenia vodičov.
 2. „On line“ školenie vodičov reaguje na zákonnú povinnosť zamestnávateľov preškoliť svojich zamestnancov, ktorí v pracovnej dobe vedú vozidlo zamestnávateľa v zmysle zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práce.
 3. VOP sú k dispozícii na internetovej stránke autoškoly: www.skolenievodicov.sk a zároveň aj v sídle autoškoly.

II. Postup „on line“ školenia vodičov

 1. Záujemca o školenie sa prihlási na školenie s testovaním vyplnením a odoslaním prihlasovacieho formulára. Za správnosť a úplnosť vyplňovaných údajov zodpovedá v plnom rozsahu záujemca.
 2. Po doručení prihlasovacieho formulára pošle autoškola záujemcovi na elektronickú (e-mailovú) adresu uvedenú v prihlasovacom formulári platobné podmienky na zaplatenie poplatku za školenie a vystavenie protokolu o školení v zmysle platného cenníka.
 3. Registrácia záujemcu sa stáva platnou po pripísaní predpísaného poplatku za školenie na účet autoškoly uvedený v platobných podmienkach. Po zaplatení poplatku a platnej registrácii záujemcu pošle autoškola obratom záujemcovi na elektronickú (e-mailovú) adresu prístupové heslo, ktoré umožní začať „on line“ testovanie.
 4. Po vyplnení sprístupneného testu tento odošle záujemca elektronicky na vyhodnotenie autoškole. V prípade, ak bude záujemca v testovaní v zmysle platných právnych predpisov úspešný, t. j. dosiahne stanovený minimálny počet bodov, dostane od autoškoly správu o tom, že testovaniu a „on line“ skúške vyhovel.
 5. V prípade neúspešného testovania má záujemca možnosť zopakovať testovanie ešte jedenkrát. Ak ani v opakovanom testovaní nebude záujemca úspešný, celé „on line“ testovanie končí s tým, že záujemca nemá žiadny nárok na vrátenie poplatku. Ak bude záujemca chcieť testovanie opakovať, musí poslať opätovne elektronický prihlasovací formulár a opätovne zaplatiť príslušný poplatok.
 6. Úspešnému záujemcovi pošle autoškola obratom na adresu uvedenú v prihlasovacom formulári písomný protokol o školení spolu s daňovým dokladom o zaplatení poplatku za školenie....

III. Mlčanlivosť a ochrana osobných údajov

 1. Všetky informácie, ktoré záujemca poskytne autoškole a ktoré neboli záujemcom zverejnené alebo nie sú všeobecne známe, sa považujú za dôverné.
 2. Záujemca súhlasí, aby v zmysle zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v platnom znení autoškola spracovala jeho osobné údaje v rozsahu, v akom budú uvedené vo všetkých dokumentoch a informáciách, ktoré jej poskytne.
 3. Autoškola bude:
  1. zaobchádzať s informáciami ako s prísne dôvernými a podnikne všetky opatrenia, aby ostali dôverné,
  2. používať a aplikovať informácie výlučne na účely súvisiace s predmetom zmluvy,
  3. pristupovať k informáciám tak, aby v žiadnom prípade neboli zverejnené ani poskytnuté tretej strane a aby neboli použité ani na iný účel ako na predmet zmluvy a súvisiace úkony.
 4. Na účely splnenia tohto záväzku sa autoškola zaväzuje dodržať všetky potrebné opatrenia, aby nedošlo k úniku informácií obsiahnutých v získaných informáciách, najmä:
  1. aby nedošlo k odovzdaniu informácií tretej osobe,
  2. aby nedošlo k zverejneniu informácií,
  3. aby nedošlo k rozmnoženiu a rozšíreniu poskytnutých informácií,
  4. aby sa k informáciám nedostali neoprávnené osoby,
  5. aby nedošlo k úniku informácií akýmkoľvek konaním, aj nedbalosťou.
 5. Zadaním prihlášky udeľuje záujemca (fyzická osoba) súhlas so spracovaním svojich osobných údajov uvedených v prihláške. Autoškola spracováva osobné údaje záujemcu (fyzickej osoby) na účely „on line“ školenia vodičov, poskytnutia služby a vystavenia faktúry. Autoškola zodpovedá za to, že osobné údaje záujemcu nebudú použité na iné účely, najmä nebudú zverejnené, poskytnuté alebo sprístupnené tretím osobám, s výnimkou ak ide o splnenie zákonnej povinnosti autoškoly podľa všeobecne platných právnych predpisov (daňový úrad, policajný orgán, iné štátne orgány). Databáza osobných údajov je chránená pred poškodením, zničením, stratou a zneužitím. Autoškola spracováva osobné údaje záujemcu v tomto rozsahu: meno a priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, miesto trvalého pobytu, fakturačná adresa a ďalšie fakturačné údaje, e-mailová adresa, kontaktné telefónne číslo.

IV. Reklamácia

 1. Reklamáciu môže záujemca uplatniť u autoškoly osobne v sídle autoškoly alebo písomne poštou na adresu sídla autoškoly alebo elektronickou poštou (e-mailom na info@skolenievodicov.sk).
 2. Autoškola vybaví reklamáciu ihneď, najneskôr však do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má záujemca právo od zmluvy odstúpiť.
 3. Autoškola vydá záujemcovi pri uplatnení reklamácie písomné potvrdenie. Ak bude reklamácia uplatnená prostredníctvom prostriedkov diaľkovej komunikácie, potvrdenie o uplatnení reklamácie autoškola doručí záujemcovi ihneď.

V. Riešenie sporov

 1. Pre spory vzniknuté medzi autoškolou a záujemcom platí právny poriadok Slovenskej republiky. Akékoľvek spory budú prednostne riešené vzájomnou dohodou a v prípade, že sa nepodarí dosiahnuť zmierne riešenie sporu, bude spor podliehať výlučnej právomoci slovenských súdov.
 2. Informácia pre spotrebiteľa o možnosti a podmienkach riešenia sporu prostredníctvom systému alternatívneho riešenia sporov (ďalej len „ARS“): Ak nie je záujemca spokojný so spôsobom, ktorým bola vybavená jeho reklamácia alebo ak sa domnieva, že autoškola porušila jeho práva, má právo obrátiť sa na autoškolu so žiadosťou o nápravu. Ak autoškola žiadosť záujemcu zamietne, alebo na ňu do 30 dní odo dňa jej odoslania neodpovie, má záujemca právo podať subjektu alternatívneho riešenia sporov (ďalej len „subjekt ARS“) v zmysle zákona č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu (ďalej len „Návrh“). ARS sa netýka sporov, kde vyčísliteľná hodnota sporu neprevyšuje sumu 20 EUR. Subjektom ARS je Slovenská obchodná inšpekcia, alebo iná právnická osoba zapísaná do zoznamu subjektov ARS vedeného Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky.

VI. Kontaktné údaje autoškoly

Obchodné meno: Autoškola Nova
Sídlo: Trenčianska cesta 24, 957 04 Bánovce nad Bebravou
Slovenská republika
IČO: 46 877 037
IČ DPH:
Registrácia: Obchodný register Okresného súdu Trenčín
oddiel: Sro, vložka číslo: 27114/R
Bankové spojenie:
IBAN:
BIC (SWIFT):

VII. Záverečné ustanovenia

 1. Znenie týchto VOP sa použije, ak nie je v ;osobitnej zmluve písomne dohodnuté inak.
 2. Autoškola si vyhradzuje právo tieto VOP zmeniť kedykoľvek, pokiaľ si to bude vyžadovať zmena obchodnej politiky alebo právnych predpisov.
 3. Tieto VOP nadobúdajú účinnosť dňa 01. 06. 2016.