VÝPOČET OPRÁVNENÍ NAD 3,5t



Zostava

TEST | BOZP

Otázka č.1/15
Vodič musí v prípadoch ak to vyžadujú okolnosti, najmä nedostatočný rozhľad, zaistiť bezpečné cúvanie a otáčanie:


Aké vykurovanie vozidla môže byť použité v čase odpočinku ?


Pri upevňovaní nákladu, plachtovaní a podobných činnostiach


Môže byť bezpečnostná prestávka s výnimkou diaľkovej dopravy rozdelená na viac prestávok ?


Ako majú byť zabezpečené uzavreté priestory, kde sa vykonáva oprava a údržba vozidiel s plynovým zariadením ?


Kto zodpovedá za označenie účelových komunikácií ?


Aká je minimálna doba bezpečnostnej prestávky ?


Ako sa ukladajú v garáži pohonné hmoty a horľavé čistiace prostriedky ?


Pri akej výške musí byť pracovisko na rampe opatrené zábradlím ?


Je dovolené uvoľňovať pneumatiku prihusťovaním ?


Za akých okolností môže vodič zachádzať k pieskovým jamám, staveniskám, lomom, skládkam a podobným miestam ?


Aká je to \"spôsobilá a náležite poučená osoba\" pre účely vyhlášky č. 208/91 Zb.?


V priestore pre akumulátor a na jeho povrchu sa


Čo je zakázané používať na čistenie vozidiel stojacich nad pracovnou jamou ?


Uvoľňovať pneumatiku prihusťovaním: