VÝPOČET OPRÁVNENÍ NAD 3,5t

Zákony

Uvedené zákony pre výučbu tohto školenia sú  z pravidiel cestnej premávky a z bezpečnosti, ochrane a zdravia pri práci. V tejto sekcii zákonov budú pribúdať i ostatné súvisiace nariadenia, vyhlášky i zákony, ktoré budú doplňované.

Vodiči do 3,5 t skupiny B,T

Zákon č. 8/9 2009 Z.z.- o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Zákon bol novelizovaný 3.12.2008.Nahrádza zákon 315/1996

Vyhláška 208/1991-  o bezpečnosti práce a technických zariadení pri prevádzke, údržbe a opravách vozidiel je stále platná od 7.2.1991 a je základom tohto školenia.

Zákon 124/2006 - o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Zákon vydaný 2.2.2006 sa vzťahuje na zamestnávateľov a zamestnancov vo všetkých odvetviach výrobnej a nevýrobnej sféry.

Vodiči nad 3,5 t skupiny C,E,D

Zákon 280/2006 - o povinnej základnej kvalifikácii a pravidelnom výcviku niektorých vodičov
Smernica Rady a Európskeho parlamentu 2003/59/ES
Zákonom č. 188/2009 Z.z. ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 280/2006 Z.z. v znení zákona č. 653/2007 Z.z.

Zjednodušený výklad zákona - Lehota absolvovania školenia podľa ES 1071/2009 je do 4.12.2011 !!!

Vodiči osobnej dopravy,  ktorí získali vodičské oprávnenie sk. „D“,“D+E”do10.09.2008 sú povinný podrobiť sa pravidelnému výcviku vodičov v trvaní 35 hodín.

Vodiči nákladnej dopravy, ktorí získali vod. opr. sk. „C“,“C+E”do10.09.2009 sú povinný podrobiť sa pravidelnému výcviku vodičov v trvaní 35 hodín.

Zákon NR SR č.188/2009 Z.z.je platný od 23.05.2009 a účinný od 01.06.2009.

Platnosť  školenia je na dobu  5 rokov.