VÝPOČET OPRÁVNENÍ NAD 3,5t

Školenie KKV

Osnova

1. Splnenie základných predpokladov žiadateľa
2. Absolvovanie kurzu v registrovanom školiacom stredisku
2.1 Kurz základnej kvalifikácie
2.1.1 Riadny kurz základnej kvalifikácie
2.1.2 Zrýchlený kurz základnej kvalifikácie
2.1.3 Riadny rozdielový kurz základnej kvalifikácie
2.1.4 Zrýchlený rozdielový kurz základnej kvalifikácie
2.2 Kurz pravidelného výcviku

Zákona č. 280/2006 Z. z. o základnej kvalifikácii a pravidelnom výcviku niektorých vodičov (ďalej len „zákon č. 280/2006 Z. z.") v znení neskorších právnych predpisov sa podrobiť povinnej základnej kvalifikácií alebo pravidelnému výcviku.

Zákon č. 280/2006 Z. z. nadobudol účinnosť od 1.9.2006 a vymedzil povinnosti a práva pre vodičov z hľadiska základnej kvalifikácie a pravidelného výcviku na základe implementovania SMERNICE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY 2003/59/ES z 15. júla 2003.

V zmysle zákona č. 280/2006 Z. z. delíme kurzy podľa vodičského oprávnenia na kurzy osobnej dopravy alebo kurzy nákladnej dopravy.

Povinnosť podrobiť sa základnej kvalifikácii a pravidelnému výcviku sa vzťahuje na :
vodičov vozidiel nákladnej dopravy, na ktorých vedenie sa vyžaduje vodičské oprávnenie skupín C, C1, C+E, C1+E,
vodičov vozidiel osobnej dopravy, na ktorých vedenie sa vyžaduje vodičské oprávnenie skupín D, D1, D+E, D1+E.

Základná kvalifikácia ako aj pravidelný výcvik majú prispieť k zvýšeniu bezpečnosti cestnej premávky a skvalitneniu výkonu činností, ktoré profesionálny vodič vykonáva na základe svojich získaných vedomostí a praktických zručností, ktoré sú potrebné pre jeho výkon povolania.

Veríme, že Vám aj informácie, ktoré získate, pomôžu pri orientácii v legislatíve a pri nadobudnutí Vašej Kvalifikačnej karty vodiča.

1. Splnenie základných predpokladov žiadateľa

Základným predpokladom na získanie „Kvalifikačnej karty vodiča“ a k nej príslušné „Osvedčenie o základnej kvalifikácii resp. pravidelnom výcviku vodiča“ je platné vodičské oprávnenie vodiča na vozidlá:
nákladnej dopravy – na ktoré sa vyžaduje vodičské oprávnenie skupín C, C+E alebo C1+E alebo podskupiny C1, alebo vodičské oprávnenie uznané ako rovnocenné,
osobnej dopravy – na ktoré sa vyžaduje vodičské oprávnenie skupín D, D+E alebo D1+E alebo podskupiny D1, alebo vodičské oprávnenie uznané ako rovnocenné.

Ďalším predpokladom je, že žiadateľ je štátnym občanom:
Slovenskej republiky alebo iného členského štátu Európskej únie, Nórska, Lichtenštajnska, Islandu a Švajčiarska, alebo
nečlenského štátu, ak je zamestnancom dopravcu so sídlom v členskom štáte alebo ak dopravca so sídlom v členskom štáte využíva jeho služby na základe inej ako pracovnej zmluvy.

2. Absolvovanie kurzu v registrovanom školiacom stredisku

Podľa zákona č. 280/2006 Z. z. o povinnej základnej kvalifikácii a pravidelnom výcviku niektorých vodičov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 280/2006 Z. z.“), rozdeľujeme kurzy na:
kurzy základnej kvalifikácie vodičov,
kurzy pravidelného výcviku vodičov.

Kurzy môže realizovať len školiace stredisko registrované podľa zákona č. 280/2006 Z. z. na vykonávanie takýchto kurzov na obvodnom úrade pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie v sídle krajského úradu pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie.

2.1 Kurz základnej kvalifikácie

Povinnosť absolvovať kurz základnej kvalifikácie sa vzťahuje na vodičov :
nákladnej dopravy, ktorí získali vodičské oprávnenie na vedenie vozidiel skupín C, C+E alebo C1+E alebo podskupiny C1 alebo vodičské oprávnenie uznané ako rovnocenné po 10.09.2009,
osobnej dopravy, ktorí získali vodičské oprávnenie na vedenie vozidiel skupín D,D+E alebo D1+E alebo podskupiny D1 alebo vodičské oprávnenie uznané ako rovnocenné po 10.09.2008.

Kurzy základnej kvalifikácie podľa rozsahu trvania delíme na:
Riadny kurz základnej kvalifikácie vodiča v rozsahu 280 hodín,
Zrýchlený kurz základnej kvalifikácie vodiča v rozsahu 140 hodín,
Riadny rozdielový kurz základnej kvalifikácie vodiča v rozsahu 70 hodín,
Zrýchlený rozdielový kurz základnej kvalifikácie vodiča v rozsahu 35 hodín.

Rozdielový kurz základnej kvalifikácie podľa § 3 ods. 7 zákona č. 280/2006 Z. z. môže absolvovať vodič:
nákladnej dopravy, ktorý absolvoval kurz základnej kvalifikácie na nákladnú dopravu a po čase zmení svoju činnosť (na osobnú dopravu) tak, aby mohol prepravovať aj osoby, resp.
osobnej dopravy, ktorý absolvoval kurz základnej kvalifikácie na osobnú dopravu a po čase zmení svoju činnosť (na nákladnú dopravu) tak, aby mohol prepravovať aj náklad.

2.1.1 Riadny kurz základnej kvalifikácie

Riadny kurz základnej kvalifikácie je realizovaný v rozsahu 280 hodín.

Riadny kurz základnej kvalifikácie absolvuje vodič:
nákladnej dopravy po dovŕšení veku 18 rokov, ak vedie vozidlo, na ktoré sa vyžaduje vodičské oprávnenie skupiny C+E alebo podskupiny C,
osobnej dopravy po dovŕšení veku 18 rokov, ak vedie vozidlo, na ktoré sa vyžaduje vodičské oprávnenie skupiny D1 alebo skupiny D1+E,
osobnej dopravy po dovŕšení veku 20 rokov, ak vedie vozidlo, na ktoré sa vyžaduje vodičské oprávnenie skupiny D alebo skupiny D+E.

Vodič po absolvovaní riadneho kurzu základnej kvalifikácie je povinný podrobiť sa záverečnej skúške. Skúšky sú vykonávané po skončení kurzu v termíne a mieste určenom príslušným krajským úradom pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie a za prítomnosti určenej skúšobnej komisie. Samotná skúška pozostáva z písomného testu, ktorý tvorí 80 otázok rozdelených do 4 skupín podľa tematických okruhov, kde skupinu tvorí 20 otázok.

Úspešné vykonanie skúšky je nevyhnutné k vydaniu:
„Osvedčenia o základnej kvalifikácii“,
„Kvalifikačnej karty vodiča“.

2.1.2 Zrýchlený kurz základnej kvalifikácie

Zrýchlený kurz základnej kvalifikácie je realizovaný v rozsahu 140 hodín.

Zrýchlený kurz základnej kvalifikácie absolvuje vodič:
nákladnej dopravy po dovŕšení veku 18 rokov, ak vedie vozidlo, na ktoré sa vyžaduje vodičské oprávnenie skupiny C1+E alebo podskupiny C1,
nákladnej dopravy po dovŕšení veku 21 rokov, ak vedie vozidlo, na ktoré sa vyžaduje vodičské oprávnenie skupiny C alebo skupiny C+E,
osobnej dopravy po dovŕšení veku 21 rokov, ak vedie vozidlo, na ktoré sa vyžaduje vodičské oprávnenie skupiny D alebo skupiny D+E, určené na prepravu cestujúcich v pravidelnej autobusovej doprave, ak trasa linky je kratšia ako 50 km,
osobnej dopravy po dovŕšení veku 21 rokov, ak vedie vozidlo, na ktoré sa vyžaduje vodičské oprávnenie skupiny D1 alebo skupiny D1+E,
osobnej dopravy po dovŕšení veku 23 rokov, ak vedie vozidlo, na ktoré sa vyžaduje vodičské oprávnenie skupiny D alebo skupiny D+E.

Vodič po absolvovaní zrýchleného kurzu základnej kvalifikácie je povinný podrobiť sa záverečnej skúške. Skúšky sú vykonávané po skončení kurzu v termíne a mieste určenom príslušným krajským úradom pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie a za prítomnosti určenej skúšobnej komisie. Samotná skúška pozostáva z písomného testu, ktorý tvorí 80 otázok rozdelených do 4 skupín podľa tematických okruhov, kde skupinu tvorí 20 otázok.

Úspešné vykonanie skúšky je nevyhnutné k vydaniu:
„Osvedčenia o základnej kvalifikácii“,
„Kvalifikačnej karty vodiča“.

2.1.3 Riadny rozdielový kurz základnej kvalifikácie

Riadny rozdielový kurz základnej kvalifikácie je realizovaný v rozsahu 70 hodín.

Riadny rozdielový kurz základnej kvalifikácie pre nákladnú dopravu absolvuje vodič, ktorý:
úspešne absolvoval kurz základnej kvalifikácie na osobnú dopravu,
dovŕšil vek 18 rokov a vedie vozidlo, na ktoré sa vyžaduje vodičské oprávnenie skupiny C+E alebo podskupiny C.

Riadny rozdielový kurz základnej kvalifikácie pre osobnú dopravu absolvuje vodič, ktorý:
úspešne absolvoval kurz základnej kvalifikácie na nákladnú dopravu,
dovŕšil vek 18 rokov a vedie vozidlo, na ktoré sa vyžaduje vodičské oprávnenie skupiny D1 alebo skupiny D1+E,
dovŕšil vek 20 rokov a vedie vozidlo, na ktoré sa vyžaduje vodičské oprávnenie skupiny D alebo skupiny D+E.

Vodič po absolvovaní riadneho rozdielového kurzu základnej kvalifikácie je povinný podrobiť sa záverečnej skúške. Skúšky sú vykonávané po skončení kurzu v termíne a mieste určenom príslušným krajským úradom pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie a za prítomnosti určenej skúšobnej komisie. Samotná skúška pozostáva z písomného testu, ktorý tvorí 80 otázok rozdelených do 4 skupín podľa tematických okruhov, kde skupinu tvorí 20 otázok.

Úspešné vykonanie skúšky je nevyhnutné k vydaniu:
„Osvedčenia o základnej kvalifikácii“,
„Kvalifikačnej karty vodiča“.

2.1.4 Zrýchlený rozdielový kurz základnej kvalifikácie

Zrýchlený rozdielový kurz základnej kvalifikácie je realizovaný v rozsahu 35 hodín.

Zrýchlený rozdielový kurz základnej kvalifikácie pre nákladnú dopravu absolvuje vodič, ktorý:
úspešne absolvoval kurz základnej kvalifikácie na osobnú dopravu,
dovŕšil vek 18 rokov a vedie vozidlo, na ktoré sa vyžaduje vodičské oprávnenie skupiny C1+E alebo podskupiny C1,
dovŕšil vek 21 rokov a vedie vozidlo, na ktoré sa vyžaduje vodičské oprávnenie skupiny C alebo skupiny C+E,

Zrýchlený rozdielový kurz základnej kvalifikácie pre osobnú dopravu absolvuje vodič, ktorý:
úspešne absolvoval kurz základnej kvalifikácie na nákladnú dopravu,
dovŕšil vek 21 rokov a vedie vozidlo, na ktoré sa vyžaduje vodičské oprávnenie skupiny D alebo skupiny D+E, určené na prepravu cestujúcich v pravidelnej autobusovej doprave, ak trasa linky je kratšia ako 50 km,
dovŕšil vek 21 rokov a vedie vozidlo, na ktoré sa vyžaduje vodičské oprávnenie skupiny D1 alebo skupiny D1+E,
dovŕšil vek 23 rokov a vedie vozidlo, na ktoré sa vyžaduje vodičské oprávnenie skupiny D alebo skupiny D+E.

Vodič po absolvovaní zrýchleného rozdielového kurzu základnej kvalifikácie je povinný podrobiť sa záverečnej skúške. Skúšky sú vykonávané po skončení kurzu v termíne a mieste určenom príslušným krajským úradom pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie a za prítomnosti určenej skúšobnej komisie. Samotná skúška pozostáva z písomného testu, ktorý tvorí 80 otázok rozdelených do 4 skupín podľa tematických okruhov, kde skupinu tvorí 20 otázok.

Úspešné vykonanie skúšky je nevyhnutné k vydaniu:
„Osvedčenia o základnej kvalifikácii“,
„Kvalifikačnej karty vodiča“.

2.2 Kurz pravidelného výcviku

Kurz pravidelného výcviku vodičov je vykonávaný raz za 5 rokov v rozsahu 35 hodín.

Povinnosť absolvovať kurz pravidelného výcviku sa vzťahuje na vodičov:
nákladnej dopravy, ktorí získali vodičské oprávnenie na vedenie vozidiel skupín C, C+E alebo C1+E alebo podskupiny C1 alebo vodičské oprávnenie uznané ako rovnocenné do 10.09.2009 – kurz pravidelného výcviku je nutné absolvovať do 10.09.2014,
osobnej dopravy, ktorí získali vodičské oprávnenie na vedenie vozidiel skupín D, D+E alebo D1+E alebo podskupiny D1 alebo vodičské oprávnenie uznané ako rovnocenné do 10.09.2008 – kurz pravidelného výcviku je nutné absolvovať do 10.09.2013,
osobnej a nákladnej dopravy pred skončením platnosti Kvalifikačnej karty vodiča.
Všetko je bez skúšky!!!!!!!!

Vodičovi, ktorý absolvuje kurz pravidelného výcviku, vydá školiace stredisko „Potvrdenie o ukončení kurzu pravidelného výcviku“ na daný druh dopravy (osobná / nákladná), ktoré je podkladom k:
vydaniu „Osvedčenia o pravidelnom výcviku“,
vydaniu „Kvalifikačnej karty vodiča“.

Vodič, ktorému ešte neuplynula platnosť „Osvedčenia o pravidelnom výcviku“, nemusí pri zmene vozidla nákladnej dopravy na vozidlo osobnej dopravy a naopak, ani pri zmene skupiny alebo podskupiny vodičského oprávnenia, opätovne vykonať kurz pravidelného výcviku. V takomto prípade vodič absolvuje iba jeden kurz pravidelného výcviku a získa „Osvedčenie o pravidelnom výcviku“ a „Kvalifikačnú kartu vodiča“ na osobnú aj nákladnú dopravu.

Tieto kurzy,sa možu absolvovať cez týždeň alebo aj cez víkend.